Hiroshima Museum of Art

FUNAKOSHI Yasutake

FUNAKOSHI Yasutake1912-2002

Gentian

1965 bronze  144.0*52.0*44.0 cm